اقدامات نهاد کتابخانه ها در تابستان

رادیو پیگیر

منوچهری - مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۹ تیر ۱۴۰۰