کارآفرینی کمیته امداد برای تولید صفحه های خورشیدی

رادیو پیگیر

بذرافشان - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان فارس
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۳۰ تیر ۱۴۰۰