انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس

رادیو پیگیر

رضا زاده - رئیس شورای راهبردی انتقال آب استان
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۳ مرداد ۱۴۰۰