گرانی محصولات کشاورزی تابستانی

رادیو پیگیر

طمراسی - رئیس جهادکشاورزی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۳ شهریور ۱۴۰۰