حمایت از صنعت گردشگری در نقاط گردشگر پذیر فارس

رادیو پیگیر

شه دوست - مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۸ مهر ۱۴۰۰