طرح غربالگری دیابت

رادیو پیگیر

همتی ، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۴ آبان ۱۴۰۰