لزوم رفع مشکلات روستاهای حاشیه شهر شیراز

رادیو پیگیر

اسدی ، رئیس کمیسیون حاشیه نشینی و رفع محرومیت
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۹ آبان ۱۴۰۰