چگونگی تنظیم اجاره بهای مسکن

رادیو پیگیر

نامدار  - رئیس اتحادیه مشاورین املاک فارس
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۳۰ آبان ۱۴۰۰