طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

رادیو پیگیر

زاهدیان نژاد ، مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی فارس
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۹ آذر ۱۴۰۰