رادیو پیگیر، گازسوز کردن غیراستاندارد خودرو

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر، گازسوز کردن غیراستاندارد خودرو در مصاحبه با آقای راهنما مدیرکل استاندارد فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۳۰ دی ۱۳۹۸