قیمت مرغ و تخم مرغ 

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
 قیمت مرغ و تخم مرغ 
  منتظر پاسخ مسئولین هستیم  
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۳۰ شهریور ۱۳۹۹