ارائه خدمات حضوری تامین اجتماعی

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
 ارائه خدمات حضوری تامین اجتماعی
    ابراهیم کشاورز ،مدیر کل تامین اجتماعی استان
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۶ دی ۱۳۹۹