نحوه برگزاری کنکور 1400

رادیو پیگیر

شیرازی نژاد - رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۹ تیر ۱۴۰۰