بررسی و نظارت بر قیمت بازار

گام دوم

گفتگو با جناب آقای صداقت معاون محترم بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت معدن و نجارت استان فارس در برنامه نقش بر آب 

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۴ آذر ۱۳۹۸