نماینده مردم خرامه ،سروستان و کوار

خانه ملت

 جناب آقای دکتر اسماعیلی نماینده مردم شهرستان های خرامه ،سروستان و کوار  در مجلس شورای اسلامی

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۲۹ آذر ۱۳۹۷