حسین صادق عابدین

گام دوم

گفتگو با آقای صادق عابدین استاندار اسبق فارس ،وی در مرداد ماه ۱۳۹۰ به جای روح الله احمد زاده کرمانی استاندار فارس شد

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۲ بهمن ۱۳۹۷